Bogra Branch

Prof. Dr. Gulshan Ara
President 
Dr.Shams Shaela Banu
Secretary